Arkivinventering tillsammans med
Länsmuseet och Arkivcentrum ,

Bergslagsmuseum Pershyttan (BMP) och Länsstyrelsen har ett gemensamt intresse att kartlägga information om Pershyttan i de olika arkiven. För BMP ingår detta både i en generell strävan att samla in och tillgängliggöra kunskap och som en del i inventeringsprojektet som finansieras av Wetterholm.


  • Projektet samfinansieras av BMP och Länsstyrelsen.
  • Arkivcentrum i Örebro deltar med arkivariekompetens
  • Det första arkiv som besöks är Engelsberg, vilket kommer att ske under december.
    Åtföljs sedan av t.ex Jernkontoret, Landsarkivet, mfl.

Besöksapp!

Vi vill utveckla en App för att kunna visa fler delar av kulturreservatsområdet även utan guide och för att vända sig till nya målgrupper.
Funktioner som möjlighet att visa bilder på hur det såg ut tidigare vid olika objekt, lägga in text- och/eller ljudfiler som
beskriver. Möjlighet att lägga till och ta bort objekt och att på sikt kunna skapa slingor på olika teman och kunskapsnivåer
anpassat till olika målgrupper.
Vi har tagit in en offert, men undersöker även möjlighet att samarbeta med någon som köpt in sådan funktion. Länsmuseét
har en app, Lindesbergs Kommun och Nora kommun.
Vi söker olika finansieringsmöjligheter och har bland annat tittat på Leader för detta.

Hemsidan - Bergslagsmuseum  Pershyttan

Steg 1: få upp en mycket enkel sida med information om föreningen, aktiviteter och hur man blir medlem. Var vända sig för att boka guidningar, tågcafét och dess öppettider och basinfo om Pershyttan.
Steg 2: en mer avancerad sida med kunskapsdatabas där vi kan samla dokument och information, t.ex från vårt arkivprojekt, och samla länkar till dokument som idag finns t.ex hos Länsstyrelsen.

Inventering av maskiner

Inventering av fyra objekt: Vattendrivet spel vid hjulhuset, stenkross utanför rådstugan, blåsmaskinerna, uppsättningsmålet

Kolbotteninventering för skolklasser

Samarbete mellan BMP, Sveaskog och Noras skolor.
Inventera kolbottnar och lämningar efter kolarkojor i markerna runt byn och skriva in de som inte finns idag i RAÄ ́s fornsökregister.
Överföra intresse och kunskap om det lokala kulturarvet till kommande generationer.
Aktiviteten riktar sig till högstadieelever i främst Nora Kommun.
Aktiviteten ger möjlighet att att involvera ungdomar i ett verkligt arbete som behövs göras, samtidigt som vi hoppas kunna väcka deras intresse för bergsbruket och sin lokalhistoria.
Vi har kontaktat Sveaskog en skogsplanerare som kan berätta om hur skogsbruket arbetar för att värna fornlämningar i skogarna, varför det är viktigt att göra det, hur en kan känna igen en kolbotten och en kolarkoja i naturen och medverka i att dela ut områden för ungdomarna att hitta och registrera koordinater

Löpningsguidning

Löpslinga med guidning via app. Kombinerar motion med kunskap om kulturarvet. Naturstigen kan vara en del av slingan.

Maskinvårdsutbildning med Arbetsam

Arbetsam anordnar utbildningar för arbetsmuseer. Kontakt har tagits med dem om att ev förlägga en utbildning i maskinvård och maskininventering här i Pershyttan till hösten 2023. Ny kontakt tas i början april.

Åkergruvans Spelhus

Pågår sedan hösten 2021 en översyn av gruvspelet med frågeställningen om detta skulle kunna fås i rörelse, somnutgångspunkt.

Arkivkartläggning, Var finns vad om
Pershyttan?
Samarbete Länsstyrelsen och Arkivcentrum Örebro

Samarbete mellan Länsstyrelsen och BMP med hjälp av Arkivcentrum Örebro att försöka kartlägga vad för material som finns om Pershyttan i olika arkiv. Både BMP och Länsstyrelsen har ett allmänt intresse plus att BMP vill hitta information om de maskinobjekt som är en del avinventeringsprojektet (”Wetterholmsprojektet”).
Projektet börjar i dec 2022 med ett besök till Engelsberg. Intentionen finns att fortsätta med fler arkiv såsom Jernkontoret, Landsarkivet i Uppsala mfl.
Slutmålet är att utifrån en digital plattform, hemsida eller liknande, tillgängliggöra materialet för olika målgrupper - alltifrån turister, guider, skolor, till privatintresserade.